Terms & Conditions

Licensvillkor för API

 

Bakgrund

 

Björn Lundén AB (”BL”) tillhandahåller på webbplatsen developer.bjornlunden.se ett API (”API:et”) som ger dig tillgång till information, kod och annat material (”API-innehåll”).
Dessa licensvillkor (”Avtalet”) beskriver under vilka förutsättningar API:et tillhandahålls, hur vi förväntar oss att du använder API:et och vad du har rätt respektive skyldighet att göra då du använder API-innehållet i dina egna produkter eller tjänster.

 

Genom att godkänna detta Avtal intygar du att du har läst, förstått och godkänner de villkor som anges häri, och de dokument till vilka Avtalet hänvisar.
Notera att all användning av BL:s produkter och tjänster, inklusive rätten att integrera sådana produkter och tjänster med andra mjukvaruprodukter, är licensierade med andra villkor som finns att tillgå på www.bjornlunden.se.

 

1. Licens

 

BL beviljar dig härmed en icke-exklusiv, icke överlåtbar, icke upplåtbar och återkallbar licens att använda API:et i enlighet med detta Avtal. Denna licens, och de produkter och tjänster som du utvecklar under licensen, innebär inte någon begränsning i BL:s, eller våra datakällors, rätt att fritt utnyttja, utveckla, ändra och att sluta att tillhandahålla API:et, API-innehållet och tillhörande produkter och tjänster.
Som framgår nedan kommer vi dock att hålla dig uppdaterad om förändringar i API:et och våra möjligheter att tillhandahålla API:et.

 

2. Immateriella rättigheter

 

2.1 BL och/eller de tredje parter med vilka vi samarbetar innehar äganderätten och de immateriella rättigheterna till API:et. Såvida du inte har fått vårt särskilda, skriftliga godkännande har du därför inte rätt att hävda äganderätt till, publicera, kopiera, överlåta, licensiera eller annars på annat immaterialrättsligt relevant sätt förfoga över API:ets källkod eller anropsstruktur.

 

2.2 Genom att använda vårt API ger du BL en icke-exklusiv, icke överlåtbar, icke upplåtbar rätt att hänvisa till ditt firmanamn och alla de produkter och tjänster som använder API:et (inklusive de varumärken som hör till dessa produkter och tjänster) för att kunna visa att du använder API:et. I detta fall begränsas BL:s rätt att använda ert företagsnamn och varumärke till källreferenser.

 

3. Personuppgiftsbehandling

 

3.1 I samband med att du väljer att ansluta dig till API:et kan du behöva registrera vissa personuppgifter hänförliga till dig. Genom att registrera dina personuppgifter samtycker du till att BL behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera, övervaka och möjliggöra din användning av API:et, och att BL i egenskap av personuppgiftsansvarig i enlighet med GDPR, behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Policy för personuppgiftsbehandling https://www.bjornlunden.se/integritet/personuppgiftspolicy__16482.

 

3.2 Bägge parter bekräftar att de personuppgifter som finns i API:et behandlas för kundens räkning av både BL och dig, och att all överföring av personuppgifter mellan dig och BL görs i enlighet med kundens instruktioner.

 

3.3 Du måste ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med kunden i enlighet med GDPR. När du använder API:et och behandlar personuppgifter garanterar du att du har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med kunden.

 

4. Tekniska krav och begränsningar

 

4.1 Du får bara ansluta till API:et på det sätt som följer av våra instruktioner, och har inte rätt att på teknisk väg bereda dig obehörig tillgång till, störa eller avaktivera API:et. Det här innebär, men är inte begränsat till, att du åtar dig att inte sprida virus, maskar, trojaner eller annan skadlig kod i API:et eller på den webbplats där API:et tillhandahålls.

 

5. Övriga krav på din användning

 

5.1 Det är ditt ansvar att hålla kontaktinformationen uppdaterad för att säkerställa att BL kan kontakta dig för att exempelvis informera om förändringar i API:et.

 

5.2 Du har inte rätt att använda API:et eller API-innehållet för produkter eller tjänster som riskerar att skada BLs verksamhet eller stå i strid med våra intressen.

 

5.3 Du har inte rätt att använda API:et eller API-innehållet för produkter eller tjänster som bryter mot, eller som uppmanar till brott mot, tillämpliga lagar och förordningar.

 

5.4 Om du har några frågor om innebörden av de begränsningar som framgår av denna punkt ”Övriga krav på din användning” eller vill använda API:et eller API-innehållet på något annat sätt än vad som framgår häri kan du kontakta oss via api@bjornlunden.se eller via developer.bjornlunden.se. Du har dock inte rätt att påbörja sådan annan användning förrän du har fått vårt skriftliga godkännande.

 

6. Ansvar

 

6.1 Vi strävar efter att löpande förbättra API:et och ser gärna att du informerar oss om eventuella fel eller brister i användarupplevelsen genom att skicka ett meddelande till api@bjornlunden.se eller via developer.bjornlunden.se. Som närmare anges i denna punkt ”Ansvar” har vi dock begränsade möjligheter att åtgärda fel eller problem.

 

6.2 Du är medveten om och accepterar att BL inte lämnar några utfästelser eller garantier avseende API:ets eller API-innehållets kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller prestanda. Oavsett vad som framgår av vår Tekniska Dokumentation på developer.bjornlunden.se/api-documentation eller eventuella beskrivningar av API:ets funktion i samband med att API:et tillhandahålls kan du således inte förvänta dig att API:et kommer att vara fritt från fel, fritt från säkerhetsproblem, uppdaterat eller en lämplig datakälla för de produkter eller tjänster du avser att använda det i.

 

6.3 Du är medveten om och accepterar att du använder API:et på egen risk, och att BL inte ansvarar för eventuella indirekta skador som uppstår för dig på grund av att du har använt, respektive inte har kunnat använda, API:et eller API-innehållet. Med indirekta skador avses i detta Avtal exempelvis utebliven vinst, utebliven användning av dina produkter eller tjänster, ersättning för användning av en ersättande tjänst, förlust av data, kostnader för felsökning, goodwillskador och skador på grund av virus och andra säkerhetsrelaterade problem.

 

6.4 Om du som användare genererar data och information till API:et accepterar du att du själv ansvarar för att du har rätt att publicera och sprida sådan information, innefattande men inte begränsat till att du (i) inte agerar i strid med annans immateriella rättigheter; (ii) har laglig grund att sprida eventuella personuppgifter; (iii) inte sprider uppgifter som bryter mot, eller som uppmanar till brott mot, tillämpliga lagar och förordningar.

 

6.5 Du åtar dig att hålla BL, våra samarbetspartners och anställda skadeslösa för eventuella krav från tredje parter med anledning av din användning av API:et eller API-innehållet i strid med detta Avtal.

 

7. Förändringar

 

7.1 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra API:et, API:ets innehåll och detta Avtal.

 

7.2 Ändringar i detta Avtal dokumenteras genom att vi ger ut en ny version av villkoren. Varje ny version av villkoren kommer att förses med ett nytt versionsnummer i dokumentets slut.

 

7.3 Genom att fortsätta att använda API:et efter att en förändring har genomförts intygar du att du godkänner förändringen. Om du inte accepterar en förändring har du inte längre rätt att använda API:et och måste avbryta din anslutning till API:et i enlighet med punkten ”Avtalstid och Uppsägning” nedan.

 

8. Avtalstid och uppsägning

 

8.1 Detta Avtal, och din licens till API:et, träder i kraft då du godkänner Avtalet och är giltigt så länge BL tillhandahåller API:et, såvida det inte sägs upp i förtid i enlighet med denna punkt ”Avtalstid och Uppsägning”.

 

8.2 BL förbehåller sig rätten att säga upp detta Avtal omedelbart och att stänga av din anslutning till API:et om du använder API:et eller API-innehållet i strid med vad som anges häri. Vi förbehåller oss också rätten att, efter egen skälig bedömning och efter föregående meddelande till dig, permanent eller tillfälligt sluta att tillhandahålla hela eller delar av API:et eller API-innehållet.

 

8.3 Du har rätt att när som helst, utan särskilda skäl och utan kostnad säga upp detta Avtal. Sådan uppsägning sker genom att du avbryter din anslutning till API:et.

 

8.4 Om din rätt att använda API:et upphör är du skyldig att med omedelbar verkan avsluta och radera din anslutning till API:et och eventuella hänvisningar till vårt företagsnamn och våra varumärken som används i dina produkter eller tjänster.

 

9. Övrigt

 

9.1 Detta Avtal utgör den fullständiga regleringen av alla frågor rörande din rätt att använda API:et och API-innehållet. Ändringar i eller tillägg till detta Avtal utöver nya versioner enligt punkten ”Förändringar” ovan ska, för att vara giltiga, ske genom skriftlig bekräftelse från BL.

 

9.2 Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till en tredje part. BL förbehåller sig rätten att, efter att ha meddelat dig, överlåta Avtalet till företag inom vår koncern eller till en tredje part som förvärvar hela eller delar av vår verksamhet.

 

9.3 I den mån som någon av dina skyldigheter eller någon begränsning av dina rättigheter enligt detta Avtal, på grund av dina rättigheter som kund, inte är tillåten enligt lag ska de inte vara gällande gentemot dig. Inget i Avtalet avser således att utesluta eller begränsa rättigheter som du som kund har enligt lag.

 

9.4 Detta Avtal ska styras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår med anledning av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol.

Denna licens baseras på Svensk API-licens (https://apilicens.se) men har modifierats av Björn Lundén AB.

Frågor?

 

Om du har några frågor gällande våra licensvilkor för vårt API eller vill använda API:et eller API-innehållet på något annat sätt än vad som framgår häri kan du kontakta oss via api@bjornlunden.se.